FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - Nemzedékekre tervezve

Mátyás Fakereskedo Kft
METAMOB - akciós MetaGO ajánlata
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
Faipari gépek -> Stonewood Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf

FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.


FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek

2020-04-30

A Soproni Egyetemet 2025-ig akkreditálta a MAB

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 2025-ig akkreditálta a Soproni Egyetemet - erről a határozatról értesítette hivatalosan a Bizottság prof. dr. Náhlik Andrást, a rektort.

Megosztás:
Megosztás a Facebook-on

 

 

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság a felsőoktatásban folyó képzés, tudományos kutatás, művészeti alkotótevékenység tudományos minőségének ellenőrzését, biztosítását és értékelését elősegítő országos szakértői testület. Minőséghitelesítést végez, azaz megvizsgálja, hogy az intézmény vagy program megfelel-e előre meghatározott és közzétett minőségi követelményeknek. Ha igen, akkor hitelesíti, "akkreditálja" az intézményt, programot. Ez az eljárás fontos mérföldkő az egyetemek életében. Alapja az intézmények önértékelése és a helyszíni látogatás. Rendkívül alapos és sokrétű vizsgálat ez. Átfogó képet nyújt az ott folyó munkáról, valamint az akkreditáció több évre előre meghatározhatja az adott intézmény sorsát.

 

A MAB eljárása 2019-ben indult a Soproni Egyetemmel kapcsolatban, s e szervezet honlapjáról letölthető a teljes jelentés (32 oldal) és a határozat (2 oldal) is.

 

 

A határozat lényege:

MAB az intézményakkreditációs eljárás eredményeképp a Soproni Egyetemet 2025. április 9-ig akkreditálja, a fejlesztési javaslatokra vonatkozó előrehaladást vizsgáló, személyes látogatással egybekötött monitoring eljárás közbeiktatásával. A monitoring eljárás lefolytatásához az Intézmény jelentésben foglalt fejlesztési javaslatokkal kapcsolatos intézkedésekről, azok eredményeiről (PDCA elv szerint) a MAB számára 2022. szeptember 30-ig nyújtson be írásos beszámolót.

Az intézményi önértékelés és a helyszíni látogatás alapján megállapítható, hogy a Soproni Egyetem az ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area) sztenderdek alapján, egységes, az egész intézményre kiterjedő minőségbiztosítási rendszert működtet.  Az intézmény minőségbiztosítási- és fejlesztési folyamatai tervezettek, tervezési, ellenőrzési, mérési és értékelési eljárásai rendszeresek. A vezetési folyamatok és a minőségbiztosítási folyamatok között erős a kapcsolat, az oktatás menedzsmentje megfelelő, a kutatás menedzsmentje jó, iránya illeszkedik az intézményi stratégiához. A támogató folyamatok - pénzügyi, gazdálkodási, informatikai, létesítmény gazdálkodás - és az infrastruktúra jó hátteret biztosítanak az oktatási, kutatási tevékenységhez. A Soproni Egyetem az ESG 2015 standardoknak és irányelveknek megfelelő minőségbiztosítási rendszert működtet, a minőségbiztosítás rendszerezett támogató tevékenység. A belső minőségbiztosítási rendszer képes a Soproni Egyetem oktatási és kutatási tevékenységének minőségét az akkreditáció hatálya alatt nyomon követni, értékelni, és ezzel azok minőségéhez hozzájárulni.

 

 

A határozat indoklása szerint a jelentős előrehaladás ellenére még vannak javítani való teendők, illetve a megkezdett folyamatokat tovább kell erősíteni.

- A képzési portfólió összetételében, tartalmában és módszereiben gyorsabban és hatékonyabban kell igazodni a változó piaci igényekhez. Folyamatosan vizsgálni kell, hogy a kimentik követelmények összhangban vannak-e azokkal.

- Az oktatói összetétel minősítettség szempontjából átlagosan jó (77%), de a karok között jelentős eltérések mutatkoznak (pl. az EMK-n magas az MTA doktorok és egyetemi tanárok aránya, bár átlagéletkoruk magas, ami megfelelő kutatási hátteret és publikációs potenciált jelent). Az oktatói minősítettség szempontjából kedvezőtlen karokon jelentősen fokozni kell a fokozatszerzési lehetőséget és a magas szintű publikációs aktivitást. Az MTMT-ben és a nagy nemzetközi adatbázisokban (WoS, Scopus) való megjelenésre egyetemi szinten is figyelmet kell fordítani.

- A habilitációs követelmények egységesítése és objektívvé tétele feltétlenül szükséges.

- Az oktatói, kutatói korfa minden karon javítandó. Kiemelt figyelmet kell fordítani a 35 évnél fiatalabb oktatók és kutatók arányának növelésére és a fluktuációjuk csökkentésére.

- Az Egyetem regionális pozíciójából adódóan kedvező lehetőségekkel rendelkezik a nemzetköziesítési stratégiájában meg is fogalmazott. Ebből következik, hogy emelni kell az oktatói és az adminisztratív állomány nyelvtudásának szintjét. A nyelvtudás hiánya sok esetben a diploma megszerzését is gátolja. Keresni kell a saját hallgatók és a külföldiek ösztönzését szolgáló motivációs és marketing eszközöket.

- A hallgatói szolgáltatások szabályozási keretei már kidolgozottak, de egyetemi szinten nem működik egységes rendszer. Ennek kidolgozása jövőbeni feladat. A hallgatók egészséges életmódjának ösztönzése, sportolási lehetőségeinek bővítése is része lehet ennek.

- A hallgatói lemorzsolódás mértéke, bár szakonként változó mértékben, de nagyon magas. Ennek csökkentésére további tennivalók szükségesek.

- Az Egyetemen a működési célok megvalósításához kontroll eszközöket rendeltek, amelyek azonban heterogének és még több területen felülvizsgálatra, javításra szorulnak. Érdemes a karonkénti eltérésekből a legjobb gyakorlatokat egyetemi szintűvé alakítani.

- Az egyetemi és kari honlapok rendszere kiépített, de az információk összehangolása, mélységük és időszerűségének ellenőrzése és javítása szükséges.

 

A 32 oldalas jelentés többnyire általában az egyetem egészével kapcsolatban tesz megállapításokat és csak szűkszavúan tér ki az egyes karokra. (Itt természetesen csak az SKK-ra és az EMK-re vonatkozó szövegrészeket emeljük ki.)

Az "ESG 1.3 Hallgatóközpontú tanulás, tanítás és értékelés" fejezet 2. pontjában a 17. oldalon:

SKK: A karon a hallgatói teljesítmény folyamatos monitorozása zajlik, szintrehozó alapozó tárgyak segítik a felzárkózást. A tutori és mentori rendszer jól működik. A tanulástámogató szolgáltatások egyik fontos eleme az úgynevezett "tudásfelhő".

EMK: A karon a folyamatosan megújuló oktatás és a kutatás selmeci eredetű évszázados hagyományokon alapul. A kar oktatóinak és hallgatónak elkötelezettsége az egyetem iránt kiemelkedőnek tekinthető. A karon folyó képzések erősen gyakorlat orientáltak. A megfelelő gyakorlatok biztosítása azonban nem mindig valósul meg anyagi erőforrások és saját tanerdőgazdaság híján.

Ennél bővebb a "V. Az intézmény / képzési terület szakmai tudományos tevékenysége" fejezet 1. pontja, mely a tényeket sorolja fel a 29.oldalon.

Az Erdőmérnöki Kar a Soproni Egyetem legkorábbi alapítású és talán a legnagyobb országos és nemzetközi ismertséggel rendelkező kara. Az EMK egyedülálló szakmai kapcsolatrendszert ápol a hazai erdészetekkel és az Országos Erdészeti Egyesülettel, hiszen a hazai erdőmérnökök legnagyobb része korábban Sopronban végzett. A kar oktatóinak és kutatóinak minősítettsége országos szinten is magasnak tekinthető, és a Soproni Egyetemen belül leginkább itt találhatók egyetemi tanárok és MTA doktorok. A kar kutatási potenciálja igen jelentős, amelyet jól mutatnak a nagyszámban elnyert kutatási pályázatok is. A karon bevezették azt az oktatói minőségi követelményt, hogy az egyetemi docensi kinevezés feltétele a habilitáció megszerzése.

Az EMK-n az utóbbi években jelentős hallgatói létszám csökkenés volt tapasztalható. Ennek ellensúlyozásaképpen a kar jelentős mértékben fejlesztette oktatási profilját, amelynek egyik fő eleme, hogy sikerült visszaállítani az osztatlan, 5 éves hosszúságú erdőmérnök képzést. Jelenleg a karon erődmérnöki, környezetmérnöki, természetvédelmi mérnöki, földmérő és földrendező mérnöki és vadgazda mérnöki diplomákat szerezhetnek a hallgatók. A környezetmérnök MSc képzés angolul is folyik, amely teret ad annak, hogy külföldi diákok is tanulhassanak a karon. A Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola teremt lehetőséget a karon az oktatói utánpótlás kinevelésének és a PhD doktori fokozat megszerzésének. A gyakorlati oktatás színvonalán sokat javíthatna, ha a Soproni Egyetem, vagy az Erdőmérnöki Kar rendelkezne egy saját tanerdővel.

A Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar stabilan számottevő eredményeket mutat fel. Az Egyetem több nyertes OTKA és GINOP pályázata is a karhoz köthető. Ez elősegítette a minőségi tudományos és innovációs tevékenységet. Kimutatható a legújabb kutatási eredmények oktatási keretek között történő felhasználása. A kar szakterületéhez kapcsolódó doktori iskola 7 szakterületet művel. Kiemelendő, hogy évente 4-5 fő doktorandusz hallgató szerez fokozatot a kapcsolódó doktori iskolában. Az oktatási-tudományos tevékenysége mellett jelentős a kar művészeti alkotó tevékenysége is. Az elmúlt öt évben 10 hazai és 6 nemzetközi díjat nyertek az oktatói.

A minősített oktatók aránya a karon magas. A jelentős kutatási-fejlesztési és innovációs potenciál ellenére a publikációs tevékenység elmaradt a kívánatostól, tekintettel hogy jelentős eltérések vannak a vezető oktatók publikációs teljesítményei között. A kar támogatja a tehetséggondozást, a speciális tématerületen végzett kiemelkedő tudományos munkásságért a hallgatók külön ösztöndíjban részesülhetnek. A karon szakkollégium is működik.

 


 

A Soproni Egyetem vezetősége honlapján köszönetét fejezte ki minden egyetemi polgárnak, aki munkájával hozzájárult az akkreditációs eljárás sikeréhez. Ugyancsak köszönetét fejezte ki a MAB munkatársainak a folyamat során végzett alapos, szakszerű, segítő tevékenységükért.

 

A FAGOSZ és a FATÁJ szerkesztőség ezúton gratulál a SOE akkreditációjához és kíván sok sikert a további teendőkhöz.

Forrás: SOE, MAB

 

Pfiffer Bútor Kft

FORMANCE Kft

MobileForester by Woodspring

KEFAG Zrt

KARDEX Kft

BEK-HOLZ Kft

ERDÉRT-TUZSÉR Zrt

Erdoszöv Zrt

Dunaker Kft - Alapítva 1986

Belsound Kft - Zajvédelem

EGERERDO Zrt

LEITZ Hungária Szerszám Kft

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

Mátyás Fakereskedo Kft

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.