FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - nemzedékekre tervezve

FATUDAKOZÓ 5 éves a jelenlegi rendszer - segítünk keresni
Faipari gépek -> Stonewood Kft
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
FORMANCE Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf

FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.

Husqvarna Magyarország Kft - Erdészeti és kertészeti gépek kereskedelme. HUSQVARNA, JONSERED, PARTNER, GARDENA.

FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek

A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:


2010-09-06

11/2010. VM rendelet az erdősítések támogatásáról

Megjelent a 11/2010. (VIII.30.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet, valamint egyes erdőtelepítési és erdőfelújítási támogatási FVM rendeletek módosításáról.


A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában és 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § b) és e)pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.)

2. § 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"9. támogatási időszak: az ügyfél első kifizetési kérelmének benyújtásától számított, a támogatási csoport alapján legfeljebb az 5. melléklet szerinti időszak;"

(2) Az R. 2. § 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"12. erdőrészlet: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 16. § (6) bekezdésében meghatározott terület;"

(3) Az R. 2. § 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"16. erdőtelepítési engedély: az erdőtelepítési-kivitelezési tervnek az Evt. 44. §-a szerint az erdészeti hatóság általi jóváhagyásáról szóló határozat;"

2. § (1) Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az erdőtelepítési első kivitel és az ápolás támogatásának mértékét, valamint a jövedelempótló támogatási időszak hosszát az egyes támogatási csoportokban az 5. melléklet tartalmazza. A támogatási csoportokba tartozó célállománytípusokat az 1. melléklet tartalmazza."

(2) Az R. 4. § (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: "(3) Az éves jövedelempótló támogatás mértékét a 6. melléklet tartalmazza. (4) Az egyes támogatási csoportokban első kivitelre megállapított, minimális csemeteszám mértékét a 7. melléklet tartalmazza."

3. § (1) Az R. 5. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A támogatás igénybevételére a kérelmező akkor jogosult, ha teljesíti az alábbi feltételek mindegyikét: b) az erdőrészlet területe a koronavetülettel együtt eléri]

"bb) a 0,5 hektárt, amennyiben a létesítendő erdőrészlet más, az Evt. 6. §-a szerinti erdőterülettel közvetlenül határos, és azzal az Evt. 16. § (8) bekezdése szerint természetben összefüggőnek tekinthető, vagy attól legfeljebb egy, az Evt. 4. § (1) bekezdés b), c) vagy d) pontjának megfelelő terület vagy létesítmény választja el;"

(2) Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kérelmező az erdőtelepítést a) a támogatási kérelem benyújtása előtt nem, b) a támogatási kérelem benyújtása után, a támogatási határozat közléséig csak saját felelősségére kezdheti meg."

(3) Az R. 5. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A támogatásra jogosult köteles:]

"b) a művelési ág változását bejelenteni a körzeti földhivatalnál a megvalósult erdőtelepítés Országos Erdőállomány Adattáron történő átvezetéséről szóló jogerős határozattal, annak közlését követő nyolc napon belül."

4. § (1) Az R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Kiegészítő támogatás az alábbi tevékenységek elvégzésére adható, amennyiben az erdőtelepítési engedélyben szerepel az adott tevékenység: a) 10 fokot meghaladó lejtésű területen padka létesítése a talaj védelme céljából; b) kerítés vagy villanypásztor létesítése a legelő állatok, vad- és taposási kár elleni védelem céljából; c) bakhátak létesítése a káros belvizek elleni védelem céljából."

(2) Az R. 6. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A kiegészítő támogatás igénybevétele esetén a támogatásra jogosult köteles:]

"b) a 6. § (2) bekezdésének b) pontja alapján létesített kerítést vagy villanypásztort legkésőbb az erdőtelepítés befejezését követő öt év elteltével eltávolítani."

(3) Az R. 6. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A támogatási kérelemhez csatolni kell a) a terület elhelyezkedését egyedi blokktérképen ábrázolva; b) a támogatás keretében létesítendő padka, kerítés, villanypásztor, valamint bakhát pontos hosszának (bakhát esetén területének) és elhelyezkedésének leírását, valamint részterület esetén az ezekkel érintett részterület határvonalainak feltüntetését az egyedi blokktérképen;"

5. § (1) Az R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az első kivitel megvalósítása során a támogatásra jogosult köteles: a) az első kivitelt a kiadott engedélyben foglaltaknak megfelelően, a 7. mellékletben meghatározott minimális csemeteszámra vonatkozó előírás teljesítésével, valamint az erdészeti hatóság által jóváhagyott módosítás figyelembevételével, az abban szereplő mindennemű előírás pontos betartásával végrehajtani; b) az első kivitelt legkésőbb a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő második év május 15-éig megvalósítani; c) az első kivitelt és az azt követő esetleges elegyítéseket, pótlásokat igazolt származású erdészeti szaporítóanyaggal megvalósítani; d) a c) pont szerinti származási bizonyítványok egy másolati példányát legkésőbb a szaporítóanyag felhasználását követő első kifizetési kérelem benyújtásáig az erdészeti hatóság számára megküldeni, az eredeti példányokat pedig a teljes támogatási időszak alatt megőrizni."

(2) Az R. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha az első kivitel a támogatási határozatban szereplő területen az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott időpontra csak részben valósul meg, az elmaradással érintett terület támogatási jogosultsága az adott kérelem vonatkozásában megszűnik."

6. § (1) Az R. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A támogatási kérelmet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) nevében eljáró, a tervezett erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) erdészeti igazgatóságához - az MVH honlapján közzétett és az MVH központi szerve által rendszeresített formanyomtatványon - kell benyújtani. Egy kérelmező egy benyújtási időszakban csak egy támogatási kérelmet nyújthat be, az adott erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes MgSzH erdészeti igazgatóságához, a további beérkező kérelmek elutasításra kerülnek."

(2) Az R. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak a) 2010-ben aa) május 1-től június 30-ig; ab) szeptember 1-től szeptember 30-ig; b) minden további évben május 1-től június 30-ig tart."

(3) Az R. 10. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A támogatási kérelemre vonatkozó módosítási kérelmet az MVH központi szerve által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon a területileg illetékes MgSzH erdészeti igazgatóságához kell benyújtani."

(4) Az R. 10. § a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Azon gazdálkodók, akik a (3) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti időszakban támogatási kérelmet nyújtottak be az ab) alpont szerinti időszakban új kérelmet nem adhatnak be."

7. § Az R. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az erdőrészletek országos rangsorolása után a rendelkezésre álló keret alapján az MVH hozza meg a támogatási határozatokat."

8. § (1) Az R. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az erdőtelepítés első kiviteléhez, az ápolásához, valamint erdőtelepítés miatti jövedelemkiesés pótlásához nyújtott támogatás a kifizetési kérelem alapján az első kivitel elvégzését követően akkor fizethető ki, ha a művelési ág változás átvezetéséről rendelkező jogerős földhivatali határozat másolatát a támogatásra jogosult az első kifizetési kérelem benyújtását követő év március 1-jéig benyújtja az erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes MgSzH erdészeti igazgatóság részére."

(2) Az R. 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az erdőtelepítés első kiviteléhez, az ápolásához, valamint erdőtelepítés miatti jövedelemkiesés pótlásához nyújtott támogatás a kifizetési kérelem alapján az első kivitel elvégzését követően akkor fizethető ki, ha a támogatásra jogosultat az illetékes erdészeti hatóság az adott területre erdőgazdálkodóként nyilvántartásba vette."

(3) Az R. 12. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A megvalósítást követő első kifizetési kérelemhez mellékelni kell: a) az erdőrészletek határvonalainak vázrajzát, külső töréspontjainak az Egységes Országos Vetületi Rendszerben legalább ötven centiméter pontossággal meghatározott koordinátáinak feltüntetésével, valamint b) a koordináták pontosságát alátámasztó mérési jegyzőkönyvnek a készítő és a kérelmező által aláírt másolati példányát, amely tartalmazza a mért pontok által meghatározott sokszög területét, a körüljárási irányt és a kivett területeket külön koordinátalistával."

9. § Az R. 13. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A felvett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, valamint az adott erdőrészlethez kapcsolódóan megállapított támogatási jogosultság megszűnik, ha]

"a) a támogatásra jogosult a 7. §-ban foglaltakat nem tartotta be, kivéve az erdőtelepítési engedélyben meghatározott csemeteszámok mértékét, vagy"

10. § Az R. 14. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Ha a 3. § (1) bekezdés alapján a kérelemben megjelölt és a jóváhagyott célállomány a 2. melléklet szerinti pontnál alacsonyabb pontértékű célállománytípussal kerül megvalósításra, úgy az ügyfél az adott erdőrészletre eső ténylegesen megvalósított célállomány alaptámogatása után járó támogatási összeg 85%-ára jogosult. (2) Ha megállapításra kerül, hogy a támogatásra jogosult az 5. § (5) bekezdés a) pontjában foglaltakat nem tartotta be, úgy az adott erdőrészletre eső alaptámogatás összegének 10%-át köteles visszafizetni."

11. § Az R. az e rendelet 1-3. mellékletével egészül ki.

12. § Hatályát veszti az R. 2. § 18. pontja, valamint 10. § (4) bekezdése.

13. § (1) A 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet hatályon kívül helyezéséről és az ezzel összefüggő átmeneti rendelkezések megállapításáról szóló 122/2007. (X. 19.) FVM rendelet [a továbbiakban: 122/2007. (X. 19.) FVM rendelet] 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A 2004. május 31-éig telepített erdőkre megkötött erdőtelepítési támogatási szerződések vonatkozásában a támogatás igénylése és mértékének megállapítása során az R. 105. § (1) bekezdés b) pontjánakba) és bb) alpontjához tartozó táblázatokat, a (2) bekezdésének a) pontjában, továbbá a 106. §-ában foglaltakat kell figyelembe venni, valamint az e rendelet 2. §-ában meghatározottak szerint kell eljárni."

(2) A 122/2007. (X. 19.) FVM rendelet 2. § (4)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) A forráshiány miatt elutasításra kerülő támogatási kérelmek esetében a kérelem azonos tartalommal ismételten benyújtható az erdészeti hatósághoz. A forráshiány miatt ismételten benyújtott támogatási kérelemhez csatolni kell a korábbi támogatási kérelem elutasításáról szóló határozat másolatát. (5) Az erdészeti hatóság a beérkezett támogatási kérelemben szereplő befejezett erdőtelepítésre vonatkozóan az Országos Erdőállomány Adattárból adatot szolgáltat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) részére."

(3) A 122/2007. (X. 19.) FVM rendelet 2. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) A támogatás forrása a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezeti kezelésű Nemzeti Erdőprogram Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás determinációja előirányzat-felhasználási keretszámlája."

(4) A 122/2007. (X. 19.) FVM rendelet 2/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Amennyiben az erdészeti hatóság az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 50. §-a alapján az erdőt törli az Országos Erdőállomány Adattárból, arról az MVH-t 15 napon belül tájékoztatja."

(5) Hatályát veszti a 122/2007. (X. 19.) FVM rendelet 2. § (3) bekezdése.

14. § (1) Az erdők felújításának csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet [a továbbiakban: 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet] 2. § a)-c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: [E rendelet alkalmazásában:]

"a) erdőgazdálkodó: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 17-18. § szerint - a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve (a továbbiakban: erdészeti hatóság) által - nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó; b) egyéves erdőfelújítás: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 28. § (2) bekezdése szerinti sikeres első erdősítés; c) befejezett erdőfelújítás: minden olyan mesterséges és természetes erdőfelújítás, amit az erdészeti hatóság az Evt. 52. §-a szerint befejezettnek nyilvánít;"

(2) A 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet 2. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [E rendelet alkalmazásában:]

"f) erdőrészlet: az Evt. 16. § (6) bekezdése szerint meghatározott fogalom;"

(3) A 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E rendelet alapján támogatás vehető igénybe a 2008. január 1-jét megelőzően - az erdészeti hatóság által kiadott engedély alapján - végzett véghasználatok után keletkezett erdőfelújítási kötelezettség teljesítésére az erdő természetes, illetőleg mesterséges felújítása érdekében végzett erdőgazdálkodási tevékenységekre. Nem adható támogatás a 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet [a továbbiakban: 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet], valamint az erdőgazdálkodók 2007. évi gazdálkodásának csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 89/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban: 89/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet] alapján az erdő természetes, illetőleg mesterséges felújítása érdekében végzett, már korábban támogatott erdőgazdálkodási tevékenységekre."

(4) A 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A támogatás kifizetéséhez szükséges évenkénti forrásokat a Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) biztosítja. A támogatás forrása a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezeti kezelésű Nemzeti Erdőprogram, Erdőfelújítás determinációja előirányzat-felhasználási keretszámlája."

(5) A 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Erdőrészletenként, állományrészenként legfeljebb egyszer támogathatók a 4. § (2) bekezdése szerinti tevékenységek, amennyiben azok megfelelnek az Evt. és a Vhr. vonatkozó előírásainak."

(6) A 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet 7. § (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) A forráshiány miatt elutasításra kerülő támogatási kérelmek esetében a kérelem azonos tartalommal ismételten benyújtható az erdészeti hatósághoz. A forráshiány miatt ismételten benyújtott támogatási kérelemhez csatolni kell a korábbi támogatási kérelem elutasításáról szóló határozat másolatát. (4) Az erdészeti hatóság a beérkezett támogatási kérelemben szereplő erdőgazdálkodási tevékenység keretében elvégzett egyéves és befejezett erdőfelújításra vonatkozóan az Országos Erdőállomány Adattárból adatot szolgáltat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) részére."

(7) Hatályát veszti a 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet 2. § e) pontja, valamint 7. § (2) bekezdése.

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 16. § Az R. a következő 18. §-sal egészül ki:

"18. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet, valamint egyes erdőtelepítési és erdőfelújítási támogatási FVM rendeletek módosításáról szóló 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelet [a továbbiakban: 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelet] a) 3. § (3) bekezdésével, 4. § (2) bekezdésével, 5. § (2) bekezdésével, 8. § (1) bekezdésével, valamint 9-10. §-ával módosított rendelkezéseit a 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben, b) 2. §-ával, 3. § (1)-(2) bekezdésével, valamint 11. §-ával módosított rendelkezéseit a 2010. május 1-jétől június 30-ig tartó támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak tekintetében benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában megindult ügyekben is alkalmazni kell."

 

Csatolt dokumentumok:

A jogszabály mellékletei (PDF)

 

Kapcsolódó cikkek:

88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet

102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet

122/2007. (X. 19.) FVM rendelet

 

Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium

 

DomoTrend Kft - Lakberendezés Európa neves design-muhelyeibol.

AKE - A perfekt megoldás

Dunaker Kft - Alapítva 1986

105 hazai furészüzem gazdasági teljesítménye - 2010. - Megvizsgáltunk 105 hazai furészüzemet muködteto vállalkozást (60 kemény-lombos, 44 lágy-lombos, 1 fenyo-feldolgozó) a 2010-es évi teljesítményei alapján.

Fagazdasági felszámolás számláló - 2012.május - Összegyujtöttük a fagazdaság szakterületein muködo (muködött) Magyarországon bejegyzett cégeket, amelyeknél a 2012-es évben indult el a felszámolási, ill. végelszámolási eljárás.

Grube Kft

Zalaerdő Zrt - Erdészek az erdoért

Forestinvest.hu

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

ERFARET Tudásközpont

Magyar Belsőépítészet

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár

KARDEX Kft - Erdészeti-faipari termelés, kereskedelem. Furészáru termelés: elsosorban bükk és tölgy. Belföldi, nemzetközi szállítás. Export-import tevékenység.

LEITZ Hungária Szerszám Kft
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.